• Hodnota 10,9000  CZK
 • Datum aktualizace 31. 10. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Výnos investičního fondu ČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj akciového indexu STOXX® Europe 600 Basic Resources Index, který sdružuje akcie společností z odvětví těžby základních surovin… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 9 %.

Investice navázána na vývoj indexu STOXX® Europe 600 Basic Resources Index...číst dál

 • Výnos v měně 9,00 %
 • Roční výnos v měně 8,82 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,73 5,83 7,28 11,57 8,80
V CZK 2,73 5,83 7,28 11,57 8,80

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 352,35 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 23. 10. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 10. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,9000
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 10. 2018
ISIN ISIN LU1621480281
Minimální investice Minimální investice 50 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 9. - 13. 10. 2017
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1

Představujeme

Výnos investičního fondu ČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj akciového indexu STOXX® Europe 600 Basic Resources Index, který sdružuje akcie společností z odvětví těžby základních surovin. Největší váhu mají v indexu společnosti Rio Tinto, Glencore a BHP Billiton. Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu největší zastoupení britské (28 %), švýcarské (16 %) a australské (14 %) společnosti.

Tato struktura nabízí možnost předčasného ukončení fondu a výplaty výnosu 9 % již po prvním roce existence fondu, pokud hodnota indexu bude vyšší nebo rovná počáteční hodnotě. Fond může být za stejných podmínek ukončen podobným způsobem v každém následujícím roce.

Pokud bude hodnota pozorování nižší než počáteční hodnota, ale vyšší nebo rovna 60 % počáteční hodnoty (Bariéra), dojde k vyplacení kupónu 2 % a fond bude pokračovat. Fond také pokračuje, pokud je hodnota pozorování nižší než 60 % počáteční hodnoty, avšak bez vyplacení kupónu.

Při splatnosti fondu 31. 10. 2023 mohou nastat 3 možné varianty vývoje:

1. Konečná hodnota indexu bude vyšší nebo rovna než počáteční hodnota, pak bude vyplacen výnos ve výši 9 % spolu s původní výší investované částky.

2. Konečná hodnota indexu bude níže než počáteční hodnota, a to maximálně o 40 %, potom je při splatnosti vyplacen výnos ve výši 2 % spolu s původní výší investované částky.

3. Konečná hodnota bude o více než 40 % pod počáteční hodnotou, pak se klient plně podílí na poklesu indexu.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 9 %.


 • Investice navázána na vývoj indexu STOXX® Europe 600 Basic Resources Index.


 • Možnost dosažení výnosu i při poklesu akciového indexu.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko vysoké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední
  Další rizika Zaměření, Bez zajištění

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory