• Hodnota 7,8500  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Výnos investičního fondu ČSOB Banks Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj akciového indexu STOXX® Europe 600 Banks Index, který obsahuje akcie evropských bank. Nejvyšší váhové zastoupení v portfoliu mají společnosti zvučných jmen… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 7,5 %.

Investice navázána na vývoj indexu STOXX® Europe 600 Banks Index…číst dál

 • Výnos v měně -21,50 %
 • Roční výnos v měně -12,72 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -1,26 3,43 -9,14 -17,89 -12,75
V CZK -1,26 3,43 -9,14 -17,89 -12,75

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 428,1 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 06. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 7,8500
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN LU1551683235
Minimální investice Minimální investice 50 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 15.5. – 16. 6. 2017
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Banks Conditional Coupon 1

Představujeme

Výnos investičního fondu ČSOB Banks Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj akciového indexu STOXX® Europe 600 Banks Index, který obsahuje akcie evropských bank. Nejvyšší váhové zastoupení v portfoliu mají společnosti zvučných jmen jako HSBC Holdings PLC, Banco Santander SA, BNP Paribas SA, ING Groep NV, UBS Group AG a Lloyds Banking Group PLC. Jejich akcie tvoří téměř 50 % portfolia. Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu nejvyšší váhu britské (28 %), španělské (16 %), francouzské (12 %) a švýcarské společnosti (9 %).

Tato struktura nabízí možnost předčasného ukončení fondu a výplaty výnosu 7,5 % již po prvním roce existence fondu, pokud hodnota indexu bude vyšší než počáteční. Fond může být za stejných podmínek ukončen podobným způsobem v každém následujícím roce.

Pokud bude hodnota pozorování nižší než počáteční hodnota, ale vyšší nebo rovna 60 % počáteční hodnoty (Bariéra), dojde k vyplacení kupónu 2 % a fond bude pokračovat. Fond také pokračuje pokud je hodnota pozorování nižší než 60 % počáteční hodnoty, avšak bez vyplacení kupónu.

Při splatnosti fondu 30. 6. 2023 mohou nastat 3 možné varianty vývoje:

1. Konečná hodnota indexu překročí počáteční hodnotu, pak bude vyplacen výnos ve výši 7,5 % spolu s původní výší investované částky.

2. Konečná hodnota indexu bude níže než počáteční hodnota, a to maximálně o 40 %, potom je při splatnosti vyplacen výnos ve výši 2 % spolu s původní výší investované částky.

3. Konečná hodnota bude o více než 40 % pod počáteční hodnotou, pak se klient plně podílí na poklesu indexu.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 7,5 %.


 • Investice navázána na vývoj indexu STOXX® Europe 600 Banks Index.


 • Možnost dosažení výnosu i při poklesu akciového indexu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory