Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,7100  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Rodinné podnikání je zřejmě jedna z nejstarších forem podnikání v historii lidstva. V rodině funguje přirozená soudržnost a silná důvěra… číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

Možnost dosažení výnosu až ve výši 70 %…číst dál

 • Výnos v měně 7,10 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 80,23 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 12. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 10. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,7100
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6308824414
Minimální investice Minimální investice 50 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 12. 11. – 14. 12. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Family Enterprises 1

Představujeme

Rodinné podnikání je zřejmě jedna z nejstarších forem podnikání v historii lidstva. V rodině funguje přirozená soudržnost a silná důvěra. Investiční fond ČSOB Private Banking Family Enterprises 1 je zajištěný fond, který usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím investic navázaných na světové akcie úspěšných rodinných firem. Akcionáři s rodinnými vazbami chtějí předat společnost dalším generacím, proto usilují zodpovědně o růst a obecně méně riskují.

Tento fond kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky při splatnosti. Investorům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují návratnost investice, nabízí fond ideální kombinaci obojího.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií společností, ve kterých má zakládající rodina významný vlastnický podíl a/nebo se významně podílí na jejím vedení.

Ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 60 % (procentní podíl na růstu akcií určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou). Maximální výnos, kterého můžete dosáhnout při splatnosti fondu, činí 70 % (9,50 % ročně).


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení výnosu až ve výši 70 % (9,50 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Výběr perspektivních akcií společností s rodinnou atmosférou, ve kterých má zakládající rodina významný vlastnický podíl a/nebo se významně podílí na jejím vedení.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory