Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 1 034,5700  USD
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Chcete si sáhnout na potenciál, který vám nabízí výběr akcií největších společností ze Severní Ameriky… číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše…číst dál

 • Výnos v měně 3,46 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 7,00 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 23,19 USD
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2024
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 034,5700
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6307113769
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 10. 9. – 27. 9. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective America 100 Timing USD 1

Představujeme

Chcete si sáhnout na potenciál, který vám nabízí výběr akcií největších společností ze Severní Ameriky? Nejste si ovšem jisti správným načasováním nákupu? Výnos našeho nového zajištěného fondu Perspective America 100 Timing USD 1 nezávisí na okamžiku, v němž bylo přijato investiční rozhodnutí. Základní měnou fondu je americký dolar. Fond je vhodnou volbou pro klienty s Opatrným a vyšším investičním profilem, nabízí ochranu investované částky v USD ve výši 100 % při splatnosti za podmínek uvedených dále.

Speciálním bonusem fondu je, že pro výpočet výnosu se použije Minimální výchozí hodnota, která je nejnižší hodnotou koše za prvních 9 měsíců (první obchodní den každého měsíce). Startujete tak z pozice, která pro vás bude výhodnější. Maximální výnos je omezen na 100 % (13,24 % ročně), přičemž v den splatnosti pak mohou nastat 2 možnosti:

1. Pokud nebude Konečná hodnota koše nižší než byla jeho Minimální výchozí hodnota1, bude vyplacen výnos ve výši 100 % nárůstu hodnoty koše spolu s upisovací cenou. Maximální výnos je omezen 100 %.

2. Pokud bude Konečná hodnota koše nižší než jeho Minimální výchozí hodnota, pokles hodnoty koše není započítáván.

Fond je navázán na akcie třiceti kvalitních severoamerických společností s vysokou tržní kapitalizací. Portfolio tvoří především firmy zaměřené na pojišťovnictví a bankovnictví, telekomunikace, energie a služby.


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • Výnos fondu je navázán na akcie 30 významných evropských společností s potenciálem vyššího výnosu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory