Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0900  EUR
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Pokud chcete stoupat vzhůru, ale myslíte i na jištění při případném pádu, máme pro vás řešení – fond Horizon CSOB Globálny rast 2. Spojuje se v něm příležitost dosáhnout zajímavý výnos díky celosvětovému výběru akcií 30 kvalitních společností s ochranou 90% investované částky ke dni splatnosti...číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana investované částky (v EUR) ve výši 90 % za podmínek uvedených dále.

Participace na růstu koše akcií perspektivních…číst dál

 • Výnos v měně 0,90 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 1,85 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,08 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 08. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 08. 2024
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0900
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6304579640
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 6. – 31. 7. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon CSOB Globálny rast 2

Představujeme

Pokud chcete stoupat vzhůru, ale myslíte i na jištění při případném pádu, máme pro vás řešení – fond Horizon CSOB Globálny rast 2. Spojuje se v něm příležitost dosáhnout zajímavý výnos díky celosvětovému výběru akcií 30 kvalitních společností s ochranou 90% investované částky ke dni splatnosti.

Vaše participace na růstu podkladového aktiva (koš 30 kvalitních akcií) bude dosahovat 75 %. Maximální výnos, kterého můžete dosáhnout při splatnosti fondu, činí 60 % (8,05 % ročně). Fond navíc nabízí ochranu počáteční investice v úpisu, a to ve výši 90 %. Na případném poklesu koše akcií se plně podílíte, avšak do maximální výše –10 % (–1,73 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % počáteční investice v úpisu za podmínek uvedených na straně 2.

Koš investičního fondu CSOB Globálny rast 2 obsahuje akcie celkem 30 společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Měnou fondu je euro.


Hlavní výhody

 • Ochrana investované částky (v EUR) ve výši 90 % za podmínek uvedených dále.


 • Participace na růstu koše akcií perspektivních společností ve výši 75 %.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 60 % (8,05 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory