Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 1 023,6800  USD
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Akcie stále nabízejí lepší možnosti výnosů než dluhopisy a peněžní trh. Chtěli byste investovat do výběru evropských firem, které dlouhodobě generují zisky a v průběhu posledních desetiletí… číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

I při poklesu trhů můžete získat při splatnosti zhodnocení ve výši 25 % absolutní hodnoty poklesu koše akcií...číst dál

 • Výnos v měně 2,37 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 14,32 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 35,63 USD
Datum vzniku Datum vzniku 09. 04. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 07. 2025
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 023,6800
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6302066731
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 5.3. – 29. 3. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective European Quality 100 Absolute Performance USD 1

Představujeme

Akcie stále nabízejí lepší možnosti výnosů než dluhopisy a peněžní trh. Chtěli byste investovat do výběru evropských firem, které dlouhodobě generují zisky a v průběhu posledních desetiletí potvrzují svoje postavení na trhu úspěšnými výsledky a kvalitním managementem? Pokud ano, investiční dolarový fond European Quality 100 Absolute Performance USD 1 stojí rozhodně za zvážení. Fond navíc kombinuje příležitost dosáhnout zajímavého výnosu s ochranou 100 % investované částky v USD při splatnosti fondu.

Když trhy rostou, fond umožňuje těžit z potenciálu růstu kvalitních akcií. Když naopak trhy klesají, můžete při splatnosti získat zhodnocení ve výši 25 % absolutní hodnoty ztráty koše akcií.

- Pokud hodnota koše akcií oproti počáteční hodnotě vzroste, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % tohoto nárůstu nad rámec počáteční upisovací ceny. Maximální zisk je omezen na 100 %.

- Pokud hodnota koše oproti počáteční hodnotě poklesne, bude při splatnosti vyplacen výnos ve výši 25 % absolutní hodnoty tohoto poklesu spolu s počáteční upisovací cenou.


Hlavní výhody

 • Ochrana návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • I při poklesu trhů můžete získat při splatnosti zhodnocení ve výši 25 % absolutní hodnoty poklesu koše akcií.


 • Výnos fondu je navázán na akcie 30 významných evropských společností s potenciálem vyššího výnosu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory