• Hodnota 925,9100  USD
 • Datum aktualizace 16. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Cesta k budoucnosti začíná dnes. Vědci se domnívají, že bude možné následky globálního oteplování zvládnout, pokud se nám nárůst podaří omezit na 2 °C… číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 % ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

Participace na růstu koše akcií 30 nadnárodních společností…číst dál

 • Výnos v měně -7,41 %
 • Roční výnos v měně -3,72 %
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -1,18 -1,04 0,15 -2,04 -3,72
V CZK 0,00 -0,54 0,71 4,14 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 15,7 USD
Datum vzniku Datum vzniku 05. 05. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2021
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 925,9100
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 05. 2019
ISIN ISIN BE6294061229
Minimální investice Minimální investice 1000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 18.–28. 4. 2017 do 12.00
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective Low Carbon Emission 90 Timing USD 1

Představujeme

Cesta k budoucnosti začíná dnes. Vědci se domnívají, že bude možné následky globálního oteplování zvládnout, pokud se nám nárůst podaří omezit na 2 °C. To však bude možné pouze v případě, že do roku 2050 dokážeme snížit celosvětové emise CO2 o 40 procent. Stále rostoucí počet společností dobrovolně přijímá větší společenskou odpovědnost a aktivně emise CO2 snižují, čímž se připravují na budoucnost. Pokud se vám společensky odpovědné investice líbí, pak fond Low Carbon Emission 90 Timing USD 1 stojí za zvážení.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše akcií 30 nadnárodních společností, které v letech 2013, 2014 a 2015 snížily své emise CO2 alespoň o 10 %. Tyto akcie před jejich výběrem prověřuje z hlediska trvale udržitelného rozvoje specializovaný výzkumný tým společnosti KBC Asset Management spolu s externím poradním sborem (SRI Advisory Board). Výnos fondu se vypočítává na základě minimální počáteční hodnoty. Tou je míněna nižší hodnota ze dvou možných, a to počáteční hodnoty koše, nebo jeho nejnižší hodnota během šesti rozhodných dní (první obchodní den v měsících od června do listopadu 2017). Výnos proto nezávisí na tom, kdy přesně do fondu investujete.

Vaše participace na růstu podkladového aktiva (koš 30 kvalitních akcií) bude dosahovat 100 %. Maximální výnos, kterého můžete dosáhnout při splatnosti fondu, činí 50 % (10,49 % ročně). Fond navíc nabízí ochranu počáteční investice, a to ve výši 90 %. Na případném poklesu koše akcií se plně podílíte, avšak do maximální výše –10 % (–2,56 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % počáteční investice v úpisu za podmínek uvedených na straně 3. Měnou fondu je americký dolar.


Hlavní výhody

 • Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 % ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • Participace na růstu koše akcií 30 nadnárodních společností, které v letech 2013, 2014 a 2015 snížily své emise CO2 alespoň o 10 %.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 50 % (10,49 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory