• Hodnota 1 045,2700  USD
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Máte-li chuť využít potenciál růstu akciových trhů, pak tento investiční fond rozhodně nesmí ve vašem portfoliu chybět. Výnos se neodvíjí od toho, kdy přesně jste investici uskutečnili. V každém případě fond začíná s náskokem 10 %... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do koše akcií 30 kvalitních společností z celého světa s potenciálem růstu.

Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 %...číst dál

 • Výnos v měně 4,53 %
 • Roční výnos v měně 1,85 %
 • Výnos v CZK -2,39 %
 • Roční výnos v CZK -1,00 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,24 4,88 4,47 6,89 2,59 1,86
V CZK 1,88 6,14 10,06 18,98 -1,94 -1,00

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 69,99 USD
Datum vzniku Datum vzniku 08. 11. 2016
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 11. 2022
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 045,2700
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6289487074
Minimální investice Minimální investice 1000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 17. 10. – 27. 10. 2016 do 12:00
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 6

Představujeme

Máte-li chuť využít potenciál růstu akciových trhů, pak tento investiční fond rozhodně nesmí ve vašem portfoliu chybět. Výnos se neodvíjí od toho, kdy přesně jste investici uskutečnili. V každém případě fond začíná s náskokem 10 % a může dokonce těžit z případné větší korekce akciových trhů v průběhu prvních šesti měsíců po zahájení fondu.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 vysoce kvalitních akcií z celého světa a vypočítává se na základě minimální počáteční hodnoty (podle struktury „Timing Optimizer“). Tou je míněna nižší hodnota ze dvou možných, a to buď 90 % počáteční hodnoty koše, nebo jeho nejnižší hodnota během šesti rozhodných dní (první dny v měsících od prosince 2016 do května 2017). Výnos proto nezávisí na tom, kdy přesně do fondu investujete.

Vaše participace na růstu podkladového aktiva (koš 30 kvalitních akcií) bude dosahovat 100 %. Maximální výnos, kterého můžete dosáhnout při splatnosti fondu, činí 100 % (12,10 % ročně). Fond navíc nabízí ochranu počáteční investice, a to ve výši 90 %. Na případném poklesu koše akcií se plně podílíte, avšak do maximální výše –10 % (–1,73 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % počáteční investice v úpisu. Měnou fondu je americký dolar.

Díky fondu Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 6 vykročíte z pozice, která vám dá náskok.


Hlavní výhody

 • Investice do koše akcií 30 kvalitních společností z celého světa s potenciálem růstu.


 • Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 %.


 • Participace na růstu koše akcií perspektivních společností ve výši 100 %.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 100 % (12,10 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory