• Hodnota 916,5700  EUR
 • Datum aktualizace 21. 02. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu alternativní fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Základem úspěchu na finančních trzích je vhodně diverzifikované portfolio. Kromě tradičních tříd aktiv jako jsou akcie a dluhopisy, existují také alternativní investiční příležitosti, které v mnoha případech svým výnosem překonávají standardní investiční nástroje... číst dál

Hlavní výhody:

Alternativní strategie, která diverzifikuje vaše investice.

Možnost dosáhnout výnosu díky 3 různým investičním strategiím… číst dál

 • Výnos v měně -8,34 %
 • Roční výnos v měně -2,98 %
 • Výnos v CZK -12,91 %
 • Roční výnos v CZK -4,69 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,11 0,32 -0,53 0,40 -2,61 -2,98
V CZK 0,18 -1,01 -0,81 1,78 -5,04 -4,69

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu alternativní fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 0,41 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 23. 03. 2016
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 916,5700
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 02. 2019
ISIN ISIN BE6284592597
Minimální investice Minimální investice 1000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek do 31. 8. 2016 1%, poté 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Celest Interest Strategy - Orion

Představujeme

Základem úspěchu na finančních trzích je vhodně diverzifikované portfolio. Kromě tradičních tříd aktiv jako jsou akcie a dluhopisy, existují také alternativní investiční příležitosti, které v mnoha případech svým výnosem překonávají standardní investiční nástroje.


Zajímáte se o alternativní investice, ale nevíte, jakou roli by ve vašem portfoliu měly hrát? V první řadě s jejich pomocí můžete lépe rozložit svá investiční rizika, ale zároveň dosáhnout potenciálně i vyššího výnosu.


Investiční fond Celest Interest Strategy – Orion investuje do úrokových a dluhopisových derivátů, které jsou denominované v eurech a amerických dolarech, a vám nabízí hned tři různé investiční strategie. Ty jsou navázané na změnu krátkodobých a dlouhodobých úrokových sazeb a také na sklon výnosové křivky. Více informací, jaké pozice v úrokových a dluhopisových derivátech fond konkrétně zaujímá, se můžete dozvědět na straně 2.


Měnou fondu je euro.


Hlavní výhody

 • Alternativní strategie, která diverzifikuje vaše investice.


 • Možnost dosáhnout výnosu díky 3 různým investičním strategiím.


 • Jedinečná investiční strategie.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko střední
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Další rizika Komplexní produkt

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory