• Hodnota 1 031,4000  EUR
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu alternativní fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Tento nový investiční fond se řadí mezi alternativní investice a skvěle se tak hodí pro diverzifikaci portfolia. Investiční strategie fondu Currency Strategy – Lacerta je založena na pečlivém výběru měn a následném využívání pohybu měnových kurzů... číst dál

Hlavní výhody:

Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.

Algoritmický model obchoduje bez emocí a omezuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem... číst dál

 • Výnos v měně 3,25 %
 • Roční výnos v měně 0,76 %
 • Výnos v CZK -4,74 %
 • Roční výnos v CZK -1,14 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,50 0,22 -0,96 -0,16 -1,96 0,06 -0,16 0,76
V CZK -0,38 0,75 -1,53 1,51 -3,79 -1,60 -1,82 -1,14

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu alternativní fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 5,88 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 29. 12. 2014
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 031,4000
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE6274705662
Minimální investice Minimální investice 1 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Celest Currency Strategy - Lacerta

Představujeme

Tento nový investiční fond se řadí mezi alternativní investice a skvěle se tak hodí pro diverzifikaci portfolia. Investiční strategie fondu Currency Strategy – Lacerta je založena na pečlivém výběru měn a následném využívání pohybu měnových kurzů. K diverzifikaci rizika dochází zaujímáním pozic v různých cizích měnách současně. Základní měnou fondu je euro.

Cílem fondu je generovat potenciální výnos, který je spojen s pohyby měnových kurzů. Fond má možnost investovat do deseti měn, které byly na trzích nejvíce obchodovány v době uvedení fondu na trh (na konci roku 2014). Mezi tyto měny patří euro, americký dolar, japonský yen, britská libra, švýcarský frank, norská koruna, švédská koruna, kanadský dolar, australský dolar a novozélandský dolar. K zaujímání pozic v těchto měnách jsou využívány forwardové kontrakty.

Fond může zaujmout dlouhou, krátkou, případně žádnou pozici v příslušných měnách na základě matematického modelu. Model kombinuje tři nezávislé strategie, ve kterých vyhodnocuje vývoj na relevantních akciových trzích, dále dlouhodobé a krátkodobé úrokové sazby v určitém časovém období. Měny, které jsou podle uvedených strategií nejperspektivnější, fond nakupuje pomocí dlouhých pozic ve forwardech, měny, které jsou naopak nejméně perspektivní, jsou prodávány pomocí krátkých pozic ve forwardech. Fond nikdy nezaujímá dlouhou a krátkou pozici v jedné měně současně. Fond dále investuje do dluhopisů, depozit, peněžního trhu a hotovosti. Může také investovat do veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných společnostmi, které spravuje společnost KBC Asset Management nebo její dceřiné společnosti.

Vzhledem k tomu, že fond investuje také do jiných měn, než je euro, existuje vysoký stupeň měnového rizika, které může mít dopad na hodnotu fondu. Fond nenabízí žádnou ochranu investice, ani garantovaný výnos.


Hlavní výhody

 • Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.


 • Algoritmický model obchoduje bez emocí a omezuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem.


 • možnost dosáhnout potenciálního výnosu díky pohybu měnových kurzů.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory