• Hodnota 964,9900  EUR
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu alternativní fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Přestože jsou akciové trhy již jistou dobu klidné, časem je může znovu zasáhnout zvýšená turbulence a kolísavost. Změny v očekávané kolísavosti trhů (implikované volatilitě) mohou být využity v alternativní investiční strategii... číst dál

Hlavní výhody:

Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.

Algoritmický model obchoduje bez emocí a omezuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem... číst dál

 • Výnos v měně -3,37 %
 • Roční výnos v měně -0,75 %
 • Výnos v CZK -9,90 %
 • Roční výnos v CZK -2,27 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,49 1,07 -0,30 -0,87 -1,08 -0,38 -0,12 -0,75
V CZK -0,38 1,61 -0,87 0,78 -2,93 -2,04 -1,78 -2,27

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu alternativní fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1,34 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 29. 09. 2014
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 964,9900
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE6269343396
Minimální investice Minimální investice 1 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Celest Volatility Strategy – Andromeda

Představujeme

Přestože jsou akciové trhy již jistou dobu klidné, časem je může znovu zasáhnout zvýšená turbulence a kolísavost. Změny v očekávané kolísavosti trhů (implikované volatilitě) mohou být využity v alternativní investiční strategii.

Úspěšnější investoři využívají ve svých portfoliích vedle tradičních investičních nástrojů právě alternativní investice s cílem dosáhnout vyšší míry diverzifikace.Příležitost zařadit alternativní investici také do vašeho portfolia vám přináší náš nový fond Volatility Strategy – Andromeda. Měnou fondu je euro.

Vývoj na finančních trzích je čas od času jen pro silné povahy a kolísavost (volatilita) trhů je značná. Pro fond Volatility Strategy – Andromeda je právě sledování volatility (prostřednictvím indexu VIX) klíčové. Index VIX měří očekávanou volatilitu jednoho z hlavních amerických indexů S&P 500 a bývá označován za index strachu. Čím jsou hodnoty indexu vyšší, tím větší je nervozita na akciových trzích. V závislosti na vývoji trhu mechanismus fondu vybírá vhodnou strategii. Měnou indexu VIX je americký dolar.

Když na trzích panuje klid, fond prodává futures kontrakty na volatilitu a sbírá za ně prémie. V případě rostoucí nejistoty fond vyčkává. Pokud nejistota dosáhne určité hranice, fond se pojišťuje nákupem futures kontraktů na volatilitu a dosahuje výnosu při dalším nárůstu volatility.

Zda fond vyčkává, nakupuje, nebo prodává futures je řízeno algoritmem, který generuje signály každý den. Signály vychází z denních změn v hodnotách indexů S&P 500 a VIX. Fond může zaujímat krátké a dlouhé pozice na VIX futures ve výši přibližně 8 % hodnoty fondu (což limituje celkové riziko portfolia) nebo také nezaujmout žádnou pozici.


Hlavní výhody

 • Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.


 • Algoritmický model obchoduje bez emocí a omezuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem.


 • Možnost dosáhnout potenciálního výnosu bez ohledu na to, zda akcie a dluhopisy rostou, či klesají.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory