• Hodnota 11,3300  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme

Investiční fond ČSOB Private Banking Enhanced World Selection 1 je strukturovaný fond, jehož výnos je navázán na výkonnost koše 30 globálních akcií...

číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana investované částky ve výši 90 % s možností navýšení ochrany na 100 %.

Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,79 % ročně) za dobu trvání fondu... číst dál

 • Výnos v měně 13,30 %
 • Roční výnos v měně 2,54 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,80 4,52 3,38 4,14 0,40 1,17 1,14 2,54
V CZK 1,80 4,52 3,38 4,14 0,40 1,17 1,14 2,54

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 249,69 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 04. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 12. 2019
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 11,3300
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6261972408
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2%, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 17. 2. - 31. 3. 2014
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Private Banking Enhanced World Selection 1

Představujeme


Investiční fond ČSOB Private Banking Enhanced World Selection 1 je strukturovaný fond, jehož výnos je navázán na výkonnost koše 30 globálních akcií. Složení koše akcií odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky a akcie jsou vybrány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. V koši jsou akcie společností, u kterých je předpoklad, že mají růstový potenciál zisku a disponují zdroji pro jeho dosažení.

Pokud bude konečná hodnota koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než počáteční hodnota, bude vyplacena původní investice plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 75 % (procentní podíl na růstu koše akcií). Maximální výnos je omezen na 80 % (10,79 % ročně).

Pokud bude konečná hodnota koše nižší než počáteční hodnota, fond při splatnosti vyplatí minimálně 90 % původní investice.

Fond však nabízí možnost zvýšení ochrany na 100 %. V průběhu trvání fondu budeme 5 krát (v březnu 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) porovnávat aktuální hodnotu koše s jeho počáteční hodnotou. V případě, že bude aktuální hodnota koše alespoň v jednom z pozorování vyšší než počáteční hodnota, a to nejméně o 5 %, bude ochrana vložené investice při splatnosti navýšená z 90 % na 100 %.

Hlavní výhody

 • Ochrana investované částky ve výši 90 % s možností navýšení ochrany na 100 %.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,79 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory