• Hodnota 10,6100  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme

Chtěli byste využít potenciálu kvalitních světových akcií? Uvítali byste 10% bonus z vložené investice v případě růstu akcií navázaných na nemovitostní trh v USA?...

číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana investice ve výši 90 % investované částky za dále uvedených podmínek.

Možnost získat bonus ve výši 10 % z vložené investice... číst dál

 • Výnos v měně 6,10 %
 • Roční výnos v měně 1,11 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,47 1,05 -1,76 -0,38 -2,67 -0,80 -1,34 1,07 1,11
V CZK 0,47 1,05 -1,76 -0,38 -2,67 -0,80 -1,34 1,07 1,11

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 176,69 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 22. 11. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 07. 2019
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,6100
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6257570034
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2%, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Severní Amerika
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 10. - 15. 11. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking US Housing Premium 1 (Optimum Fund)

Představujeme


Chtěli byste využít potenciálu kvalitních světových akcií? Uvítali byste 10% bonus z vložené investice v případě růstu akcií navázaných na nemovitostní trh v USA? Pak je nový strukturovaný fond ČSOB Private Banking US Housing Premium 1 vhodný právě pro vás.

Věříme v růst světových akcií, zejména pak těch, u nichž se očekává nárůst v souvislosti s oživením nemovitostního trhu v USA.

Výnos fondu je proto vázán na výkonnost 2 podkladových košů:

1. koš akcií 30 světových společností vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací.

2. koš 10 vybraných akcií společností navázaných na nemovitostní trh v USA.

Při splatnosti bude vyplaceno 90 % původní investice plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše světových akcií) a růstem tohoto koše (rozdíl mezi počáteční a konečnou hodnotou). Pokud bude konečná hodnota koše stejná nebo menší než počáteční hodnota, fond při splatnosti vyplatí 90 % původní investice.

Navíc v případě, že bude hodnota koše akcií navázaných na nemovitostní trh v USA v prosinci 2014 vyšší nebo stejná jako počáteční, získáte bonus ve výši 10 % z vložené investice. Tím byste měli zajištěno jak vyplacení 100 % investované částky ke dni splatnosti fondu, tak i plný podíl na růstu hodnoty světových akcií.

Hlavní výhody

 • Ochrana investice ve výši 90 % investované částky.


 • Možnost získat bonus ve výši 10 % z vložené investice.


 • Participace na růstu hodnoty koše akcií světových společností ve výši 100 %.


 • Zaměření na společnosti profitující z oživení realitního trhu v USA.


 • Fond díky své konstrukci získal 100% ochranu investované částky ke dni splatnosti a to za podmínek uvedených v dokumentech k fondu.

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory