• Hodnota 10,4900  CZK
 • Datum aktualizace 16. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme

ČSOB Private Banking World Selection 1 kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky při splatnosti. Investorům, kteří chtějí využít potenciálu růstu akciových trhů...

číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky ke dni splatnosti.

Participace na růstu hodnoty koše ve výši 60 %... číst dál

 • Výnos v měně 4,90 %
 • Roční výnos v měně 0,86 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,10 0,38 1,16 1,16 -0,47 -0,28 -0,26 -0,04 0,86
V CZK -0,10 0,38 1,16 1,16 -0,47 -0,28 -0,26 -0,04 0,86

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 271,68 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 10. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 06. 2019
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,4900
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 05. 2019
ISIN ISIN BE6256216076
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2%, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 19. 8. - 30. 9. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking World Selection 1

Představujeme


ČSOB Private Banking World Selection 1 kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky při splatnosti. Investorům, kteří chtějí využít potenciálu růstu akciových trhů a zároveň oceňují návratnost investice, nabízí fond ideální kombinaci obojího.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které jsou vybírány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 60 % (procentní podíl na růstu hodnoty podkladového akciového koše určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou).

Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky ke dni splatnosti.


 • Participace na růstu hodnoty koše ve výši 60 %.


 • Široce a pestře diverzifikované portfolio.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory