Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 600,0000  USD
 • Datum aktualizace 28. 12. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 60,00 %
 • Roční výnos v měně 8,94 %
 • Výnos v CZK 79,82 %
 • Roční výnos v CZK 11,28 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 04. 07. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 12. 2018
Měna Měna USD
Hodnota Hodnota 1 600,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 12. 2018
ISIN ISIN BE6253298960
Minimální investice Minimální investice 10 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Severní Amerika
Poznámka Poznámka upisovací období: 17. 6. - 28. 6. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus 90 US Buyback USD 1

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií amerických společností, které uplatňují politiku zpětného odkupu vlastních akcií,
- americké akcie jsme vybrali z důvodu lepšího stavu ekonomiky USA než evropské. Tyto akcie rovněž nabízejí dobré sektorové rozložení,
- v případě růstu hodnoty koše vyplatí fond ke dni splatnosti původně investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- maximální výnos za dobu trvání fondu je omezen na 60 % (8,94 % ročně),
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, ztráta je však omezena na 10 % (-1,91 % ročně),
- ochrana investice (v USD) ve výši 90 % hodnoty investované částky se váže ke dni splatnosti,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory