Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 654,0700  EUR
 • Datum aktualizace 16. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 65,41 %
 • Roční výnos v měně 8,70 %
 • Výnos v CZK 65,77 %
 • Roční výnos v CZK 8,74 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,89 5,31 9,51 9,34 7,08 10,85 8,29 9,22 8,71
V CZK 1,25 5,10 8,83 10,12 5,64 9,09 6,58 7,80 8,75

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,77 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 05. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 12. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 654,0700
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 05. 2019
ISIN ISIN BE6251477210
Minimální investice Minimální investice 10 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Eurozóna
Poznámka Poznámka upisovací období: 19. 4. - 26. 4. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Participation Timing European Exporters 7

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií společností generujících významný podíl tržeb mimo Evropu,
- v případě růstu hodnoty koše vyplatíme ke dni splatnosti původně investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, avšak ztráta je omezena na -10 % (-1,58 % ročně),
- výkonnost koše se počítá od minimální počáteční hodnoty. Ta je nejnižší ze dvou možností:
    a) počáteční hodnota podkladového koše,
    b) nejnižší z šesti sledovaných hodnot v průběhu prvních šesti měsíců existence fondu (počátky měsíců).
- maximální výnos za dobu trvání fondu je omezen na 70 % (8,30 % ročně),
- ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti ve výši 90 % hodnoty investované částky,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory