Dovolte abychom vás informovali, že dne 27.1.2017 došlo ke sloučení podílových fondů „KBC Equity Fund Growth By Innovation“ a fondu „Horizon Access Fund Global Trends do fondu „KBC Equity Fund Trends. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.


 • Hodnota 1 293,0100  EUR
 • Datum aktualizace 13. 01. 2017
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 29,33 %
 • Roční výnos v měně 4,55 %
 • Výnos v CZK 42,70 %
 • Roční výnos v CZK 6,34 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,40 5,92 7,03 20,00 5,25 9,07 6,97 6,91 - 4,55
V CZK 2,40 5,92 7,00 19,99 3,13 8,58 8,35 8,09 - 6,34

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Datum vzniku Datum vzniku 05. 03. 2011
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 293,0100
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 01. 2017
ISIN ISIN BE6216545093
Minimální investice Minimální investice 10 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, 1,6% z ostatních aktiv, alokační poplatek ve výši 0,25 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund Global Trends

Představujeme:

Fond investuje především do dalších fondů společností ze skupiny KBC a jiných finančních institucí, které jsou zaměřeny na akcie společností reagujících na různé růstové trendy v této i příštích dekádách. Mezi tyto trendy můžeme zahrnout rozvíjející se trhy, urbanizace, vliv na životní prostředí a nedostatek zdrojů, další růstová témata, jako stárnutí populace, nemoci z blahobytu, globální trh, technologie a inovace.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko vysoké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Další rizika Zaměření

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory