Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 489,3900  EUR
 • Datum aktualizace 30. 11. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně -51,06 %
 • Roční výnos v měně -8,73 %
 • Výnos v CZK -46,99 %
 • Roční výnos v CZK -7,80 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,44 -0,78 -1,20 -2,60 -2,21 -2,29 -1,64 -0,69 -9,40 -8,74
V CZK -0,18 -0,06 -0,80 -0,67 -4,16 -3,56 -3,14 -1,72 -9,09 -7,80

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2,21 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 02. 2011
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 02. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 489,3900
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2018
ISIN ISIN BE6213729062
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 1%, mimo upisovací období 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus Duo Coupon 12

Představujeme:

- podfond belgického Bevek KBC EquiPlus. V České republice je nabízen jako neveřejná emise pouze klientům ČSOB Private Banking,
- výnos ke dni splatnosti závisí na vývoji koše 20 pečlivě vybraných světových akcií,
- 100 % ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti (před poplatky),
- měnové riziko je zajištěno pouze do EUR. Měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- vyplacené kupóny podléhají srážkové dani 15 %. Klient obdrží vyplacenou částku již po zdanění,
- Po 1. roce obdržíte zpět 50 % své investice spolu se 7 % kupónem z této 50 % investice,
- druhých 50 % investice obdržíte ke dni splatnosti. Navíc těchto druhých 50 % investice ponese roční kupón (8x), v závislosti na vývoji koše akcií:
1. kupón 1-8 = průměrná výkonnost každé ze 20 akcií v koši,
2. minimální kupón je ve výši 0 % a maximální 7 %.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity střední
Další rizika Komplexní produkt

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory