• Hodnota 1 621,6600  EUR
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Přemýšleli jste o zařazení akciového fondu do svého portfolia, avšak máte obavy z vysokého rizika, které je s investicemi do akcií spojeno? Vhodným řešením je investiční fond Minimum Variance Global, denominovaný v euru, jehož motto zní: „stabilnější a defenzivnější výkon oproti klasickým akciím“... číst dál

Hlavní výhody:

Stabilnější a defenzivnější výkon.

Odolnější vůči fluktuacím, strmým pádům cen a bublinám na trhu... číst dál

 • Výnos v měně 62,76 %
 • Roční výnos v měně 5,96 %
 • Výnos v CZK 69,37 %
 • Roční výnos v CZK 6,47 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,75 5,91 4,10 3,33 1,39 5,26 1,46 7,33 6,70 5,97
V CZK 0,86 6,46 3,51 5,06 -0,51 3,51 -0,23 5,89 7,26 6,47

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 15,81 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 19. 11. 2010
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 621,6600
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE6210255244
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0,075 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Minimum Variance Global

Představujeme

Přemýšleli jste o zařazení akciového fondu do svého portfolia, avšak máte obavy z vysokého rizika, které je s investicemi do akcií spojeno? Vhodným řešením je investiční fond Minimum Variance Global, denominovaný v euru, jehož motto zní: „stabilnější a defenzivnější výkon oproti klasickým akciím“.

Akcie jsou do fondu vybírány na základě nízké volatility (kolísavosti) cen, což se liší od klasického přístupu, který je založen na očekávaném růstu firmy. Mezi akcie splňující kritérium nízké cenové volatility patří často tituly z tzv. defenzivních sektorů (telekomunikace, veřejné služby, aj.). Díky zvolené strategii je fond odolnější vůči strmým pádům na akciových trzích a vykazuje v těchto situacích menší pokles než klasické akciové fondy. Fond je tak zajímavým řešením pro dobu, kdy ceny akcií již nelze považovat za levné a možnost korekcí na trhu je reálným rizikem.

Výhoda mírnějšího propadu při korekci na trzích je vyvážena menším růstovým potenciálem oproti klasickým akciím v okamžicích, kdy akciové trhy letí vzhůru. Celkově tak tento fond stabilizuje výkon akciového portfolia při zachování slušného růstového potenciálu, který k akciím patří.


Hlavní výhody

 • Stabilnější a defenzivnější výkon.


 • Odolnější vůči fluktuacím, strmým pádům cen a bublinám na trhu.


 • Vhodné řešení pro aktuální tržní situaci.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory