Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 493,5600  EUR
 • Datum aktualizace 30. 11. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně -50,64 %
 • Roční výnos v měně -8,46 %
 • Výnos v CZK -48,58 %
 • Roční výnos v CZK -7,99 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,40 -0,71 -0,97 -1,92 -1,79 -2,13 -1,34 -0,31 -9,38 -8,46
V CZK -0,14 0,02 -0,57 0,03 -3,75 -3,40 -2,85 -1,36 -9,07 -7,99

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3,65 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 12. 2010
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 12. 2018
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 493,5600
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2018
ISIN ISIN BE6209921780
Minimální investice Minimální investice 1 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 1%, mimo upisovací období 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus Duo Coupon 10

Představujeme:

- KBC Equiplus Duo Coupon 10 je nový podfond belgického BEVEK, KBC Equiplus,
- v České republice je nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným investorům se zkušeností na kapitálovém trhu,
- investuje do diverzifikovaného koše 20 pečlivě vybraných světových akcií,
- 100% ochrana investice (v EUR) při splatnosti (před vstupními poplatky),
- po 1. roce fond vyplatí zpět 50 % své investice spolu se 7 % kupónem z této 50 % investice,
- druhých 50 % fond vyplatí ke dni splatnosti plus součet kupónů.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity střední
Další rizika Komplexní produkt

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory