Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,2700  USD
 • Datum aktualizace 16. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 7 se 100% ochranou vložené investice ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu je ideální pro investory, kteří...číst dál

Hlavní výhody:

Investice do koše 30 světových akcií, které jsou vybírány na základě podrobných analýz investičních specialistů ČSOB/KBC…číst dál

 • Výnos v měně 2,70 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 6,20 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 10,64 USD
Datum vzniku Datum vzniku 10. 09. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 02. 2024
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2700
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 05. 2019
ISIN ISIN LU1826207778
Minimální investice Minimální investice 200 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 7. – 31. 8. 2018
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7

Představujeme

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 7 se 100% ochranou vložené investice ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu je ideální pro investory, kteří preferují nízkou míru rizika investice, a přesto by se rádi podíleli na růstu akciových trhů.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 světových akcií, které jsou vybírány na základě podrobných analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Jedná se o široce a pestře diverzifikované portfolio fondu s převahou společností zaměřených na energie a služby, telekomunikace a finanční sektor. Měnou fondu je USD.

Investiční období (5 let a téměř 6 měsíců) je rozděleno na roční období (poslední období je delší). V prvním období fond připíše fixní výnos 7 %. Ve 2. až 5. období může fond připsat výnos v rozmezí 0 % až 10 % za dané období. Výnos je dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě, přičemž každá akcie s pozitivním vývojem přispívá 10 % a akcie s negativním vývojem přispívá skutečným vývojem (tj. akcie, která vzrostla o 1 %, přispívá 10 %; akcie, která vzrostla o 15 %, přispívá 10 %; akcie, která poklesla o 12 %, přispívá –12 %). Celkový výnos za období však nemůže být záporný. Ke dni splatnosti fondu vyplatíme investovanou částku plus součet zaznamenaných výnosů.

Minimální výnos je 7 %, maximální možný výnos je dán součtem maximálních výnosů za jednotlivá období, tj. 47 %.


Hlavní výhody

 • Zajištěný výnos 7 % (1,23 % ročně) ke dni splatnosti.


 • Výnos je vázán na koš 30 světových akcií s pozitivním výhledem.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 47 % (7,26 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.