• Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 14. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Investiční životní pojištění

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu - - - - - - - - - - -
V CZK - - - - - - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční životní pojištění
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 14. 06. 2019
ISIN ISIN LA1959373546.
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z jednorázového pojistného 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek na konci pojištění 0 %, z hodnoty výplaty před koncem pojištění 1 %
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název Světových příležitostí plus 1

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují návratnost investice. Podkladovým aktivem je fond ČSOB Světových příležitostí plus 1*. Výnos fondu je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Mezi nimi naleznete například:

 • AXA – francouzská pojišťovací společnost, která se velikostí svých aktiv řadí mezi největší pojišťovny na světě.
 • Deutsche Telekom – největší poskytovatel telekomunikačních služeb v Evropě sídlící v Německu, známý též pod značkou T-Mobile.
 • Royal Dutch Shell – britsko-nizozemská petrolejářská společnost a jedna z největších na světě.
 • E.ON – mezinárodní energetická společnost, která se v současnosti orientuje především na obnovitelné zdroje energie.
 • Sanofi – francouzská farmaceutická společnost, která se svými prodeji se řadí mezi přední farmaceutické společnosti na světě a v ČR.

Podkladový fond nabízí podmíněné zhodnocení 8 %* (1,30 % ročně) a usiluje o návratnost 100 % vložené investice ke dni konce pojištění.

*) podfond lucemburského investičního fondu KBC Select Investors

Možnosti výnosu:

Maximální výnos: 30 % (4,50 % ročně) za celou pojistnou dobu.

Minimální výnos

Ochrana ve výši 100 % investované částky ke dni splatnosti.
Odhady výnosů fondů nezaručují výkonnost v budoucnu.
Výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Participace ve výši 80 % (procentní podíl na růstu hodnoty koše akcií).

Pokud je hodnota koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než 95 % počáteční hodnoty, fond vyplatí investovanou částku plus výnos ve výši 80 % nárůstu hodnoty koše, vždy však minimálně 8 % s maximálním možným výnosem na úrovni 30 % (4,50 % ročně).

Pojistná doba: 5 let, 11 měsíců a 15 dní
Počátek pojištění: 14. 6. 2019
Konec pojištění: 29. 5. 2025

Upozornění na rizika

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Hodnota vložené investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná.

Podmínky ochrany investice

Cílem podkladového fondu je vyplatit investorovi nejméně 100 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 100 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým fondům. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Podkladovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv.

Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Podkladový fond může investovat přímo či nepřímo až 100 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC a/nebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC.

 • I v případě poklesu koše akcií do 5 %, získáte při splatnosti výnos 8 %.
 • Ochrana investice ve výši 100 % ke konci pojištění za podmínek uvedených v produktovém listu.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběru z hodnoty pojištění.
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč.

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.