Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0000  EUR
 • Datum aktualizace 11. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták

Představujeme:

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 15* je vázán na index STOXX® Europe 600 Telecommunications, ve kterém se nachází kvalitní evropské firmy ze sektoru telekomunikací… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (8,21 % ročně před zdaněním).

Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,19 % ročně) za dobu trvání fondu…číst dál

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 11. 06. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 05. 2025
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 11. 06. 2019
ISIN ISIN BE6312053695
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 4. – 31. 5. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 15

Představujeme

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 15 je vázán na index STOXX® Europe 600 Telecommunications, ve kterém se nachází kvalitní evropské firmy ze sektoru telekomunikací.

Tato oblíbená struktura nabízí možnost předčasného ukončení a výplaty výnosu 8 % (8,21 % ročně před zdaněním) již po prvním roce existence fondu. Jestliže index v květnu 2020 překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, bude fond v daném roce předčasně ukončen a vyplatí výnos 8 %.V případě, že fond nebude předčasně ukončen, vyplatí ke dni splatnosti maximální výnos až 60 % (8,19 % ročně). Na růstu indexu se podílíte ze 70 % a při poklesu akciového indexu do 15 % (včetně) má fond podmíněnou ochranu investice za podmínek uvedených dále. Při poklesu o více než 15 % není poskytována ochrana investice a investor částečně nese pokles indexu. Vždy je však od skutečné hodnoty poklesu odečteno 15 % (například pokles o 25 % znamená 10 % ztrátu).

Fond ČSOB Airbag Jumper EUR 15 je vhodnou volbou pro klienty s odvážným a vyšším investičním profilem. Hodí se především pro ty, kteří si mohou dovolit vyšší investiční riziko a za to očekávají potenciálně vyšší výnos.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (8,21 % ročně před zdaněním).


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,19 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana investice v EUR ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 15 % (včetně) za podmínek uvedených dále.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.