A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S
T
U V
W
X
Y
Z

Technická analýza

Jeden ze způsobů analýzy a předpovědi budoucího vývoje trhů. Vyhledává technické faktory, studuje čísla, přímky a indikátory na grafech. Většinou bývá úspěšná ve více než 50 % případů.

TER (Total Expense Ratio)

Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. Ukazatel TER tak udává, jak je majetek v podílovém fondu zatížen veškerými náklady, nejen obhospodařovatelským poplatkem. U fondů investujících více než 10 % svého majetku do jiných fondů se musí uvádět i syntetický TER. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER podílového fondu a TER každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu, přičemž vstupní a výstupní poplatky se k TER nakupovaného fondu připočítávají.