A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R
S
T U V
W
X
Y
Z

Sharpe ratio

Sharpeho poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rovněž rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o svou rizikovost. Jde o indikátor absolutní výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.

Směnka

Úvěrový cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Standard Poors 500 index (SP500)

Sestaven z 500 nejvýznamnějších amerických společností, přičemž kritériem není velikost tržní kapitalizace. O složení indexu rozhoduje komise. Tento index je považován za standard při měření vývoje amerických akcií.

Státní pokladniční poukázka

Zvláštní forma dluhopisu se splatností do 1 roku, není vyplácen úrok ve formě kupónu, ale je vydávána pod nominální hodnotou.

Statut

Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.

Strategie průměrování

Velmi efektivním způsobem investování jsou pravidelné nákupy. Pravidelná investice stále stejné částky totiž výrazně snižuje kolísání nákladů celkové hodnoty portfolia, protože umožňuje nakupovat v různých fázích kolísání trhu. Pokud investujete stále stejnou částku a daný investiční instrument je levnější, nakoupíte více jeho jednotek. Pokud je dražší, potom méně. Jednoduše – čím dražší, tím kupujete méně, čím levnější, tím více.

SWAP

Investiční nástroj (derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu s následným reverzním odkupem a prodejem k určitému okamžiku v budoucnosti.