A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Podílový fond

Podílový fond je nástrojem kolektivního investování, které umožňuje sdružovat mnoho investorů pod jednou střechou – do jednoho podílového fondu – a investovat tak jejich prostředky mnohem efektivněji, než kdyby se jednotliví investoři snažili tvořit svá portfolia na trhu sami. Je určen těm, kteří chtějí využívat potenciálu finančních trhů ke zhodnocení svých peněz, ale kteří zároveň nemají chuť sami vybírat jednotlivé investiční nástroje, sledovat denně finanční trhy, realizovat denně transakce pro optimalizaci svého portfolia atd.

Podílový list

Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu. Může být vydán na jméno nebo na doručitele a současně může mít papírovou (listinnou) podobu, nebo dematerializovanou (zaknihovanou) podobu, což je převažující řešení u českých investičních společností. Podílový list musí mít vždy stanovenu svoji jmenovitou hodnotu.

Podkladové aktivum

Instrument (např. akciový index), na jehož vývoj je navázán výnos derivátu nebo cenného papíru.

Pokladniční poukázka

Krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku.

Poměr kurzu a zisku – P/E ratio

Patří k nejdůležitějším kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2 % z hodnoty majetku fondu ročně.

Prospekt cenného papíru

Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.