A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Index cen průmyslových výrobců

Měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni.

Index spotřebitelských cen

Je jedním z nejdůležitějších cenových indexů. Měří vývoj cen spotřebního zboží a služeb a je základem pro měření inflace. Je váženým průměrem změn cen jednotlivých vybraných výrobků a služeb, které se zjišťují každý měsíc. Váhy průměru vyjadřují význam jednotlivých skupin výrobků a služeb ve spotřebě domácností a jsou odvozeny ze struktury výdajů domácností.

Investiční certifikát

Nepojmenovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na peněžní plnění emitenta vůči vlastníkovi certifikátu v případech, v čase a za podmínek stanovených emisními podmínkami certifikátů.

Investiční horizont

Investiční horizont je přibližná doba, po kterou jsme připraveni svou investici držet. Obecně platí, že čím máme kratší investiční horizont – tedy dobu, za kterou budeme peníze skutečně potřebovat – tím méně rizikovou investici bychom si měli vybrat. Menší zakolísání ceny naší investice potom může být vyrovnáno za kratší dobu. Naopak při dlouhodobějším investičním horizontu si můžeme zvolit i rizikovější investici, neboť i velký výkyv může dostat čas na to, aby mohl být vyrovnán.

Investiční profil klienta

Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování ve znění pozdějších novel. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

Investiční strategie

Investiční strategie určuje, do jakých aktiv (investičních nástrojů) budeme investovat. Měla by určovat náš přibližný investiční horizont a také míru rizika, kterou jsme ochotni akceptovat, a kterou nebudeme překračovat ani na jednu stranu. Měla by dále stanovovat, za jakých podmínek budeme investovat - např. při určité úrovni svých základních pohotovostních rezerv, při určité ceně investičního instrumentu nebo např. to, že budeme investovat v pravidelných intervalech stále stejné částky.

Investiční zaměření

Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.

ISIN - International Security Identification Number

Mezinárodní identifikační kód cenného papíru. Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Slouží k přesné identifikaci cenného papíru.